OBČUTLJIVOST GLIVE Botrytis cinerea Pers.: Fr. NA NOVE BOTRITICIDE UPORABLJENE V VINOGRADIH


Snježana
Topolovec Pintarić, Bogdan Cvjetković

Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, HR-10000 Zagreb, Hrvaška

 

Siva plesen (Botrytis cinerea) je ena izmed gospodarsko pomembnih bolezni vinske trte. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ostaja edini način za zmanjšanje pojava sive plesni v vinogradih. Težava povezana z njeno odpornostjo na fungicide omejuje uporabo le-teh. Z namenom, da bi rešili problem z njeno odpornostjo, si po celem svetu prizadevajo, da bi razvili nove aktivne snovi. Kljub temu, da nove aktivne snovi dobro učinkujejo na B. cinerea, se lahko zgodi, da nimajo nikakršnega učinka na do zdaj znane odporne biotipe te glive. Njihov način delovanja pa je tak, da ne ustvarjajo novih odpornih biotipov. Z raziskavami so bile razvite metode za testiranje občutljivosti glive B. cinerea na fungicide. Pred registracijo novih pripravkov je mogoče s poljskimi poskusi v populaciji glive B. cinerea ugotoviti naravno odpornost. To so lahko prva znamenja za hiter pojav odpornosti, če se aktivna snov pogosto uporablja. Zadnjih pet let so v svetu razvili nekaj učinkovin, izmed katerih so bile v Hrvaški leta 1997 potrjeni pirimidil in ciprodinil iz skupine anilinopirimidinov ter fenheksamid (hidroksianilid) v letu 1998. Do takrat so prevladovali botriticidi iz skupine dikarboksimidov, katerih uporaba je bila zaradi rezistence omejena na dvakratno rabo v rastni dobi. V letih 1998 in '99 smo spremljali poskuse z namenom ugotavljanja povečane odpornosti na omenjene aktivne snovi v vinogradih, kjer so bile le-te pogosto uporabljane, pa tudi v tistih, kjer niso bile nikoli uporabljane. Rase glive B. cinerea, ki so dedno odporne na pirimetanil, ciprodinil in fenheksamid, so bile ugotovljene tako v vinogradih, kjer so pogosto uporabljali te učinkovine, kot v tistih, kjer niso bile nikoli uporabljene. Toda tam kljub temu še vedno ni nevarnosti za pojav praktične odpornosti.

 

 

ABSTRACT

  The Sensitivity of Botrytis cinerea Pers.: Fr. to New Botryticides in the Vineyards

 
The grey mould caused by Botrytis cinerea is one of the economically important grapevine diseases. Chemical control remains the only way to reduce the incidence of grey mould in grapevine but the problem of B. cinerea resistance phenomena restricted the use of many fungicides. In order to overcome the problem of resistance there are continuous world efforts to develop new active ingredients. New ingredients, in addition to having a good efficacy against B. cinerea shuold enable the control of biotypes resistant to existing fungicides and have such a mode  of action that does not selects new resistant biotypes. Within such research, methods are being developed for testing the sensitivity of B. cinerea. By performing tests in field trials during the pre-registration phase of new fungicide it is possible in B. cinerea populations to detect inherently resistance. These can be signs for the rapid appearance of resistance if the active ingredient were to be applied intensively. During the last 5 years new active ingredients have been developed in the world, of which pyrimethanil and cyprodinil from anilinopyrimidine group were acknowledged in Croatia in 1997, and fenhexamide (hydroxianilide) in 1998. Until then the dominant botryticides was dicarboximides, the use of which is limited to twice during vegetation due to resistance. In 1998 and ’99 we conducted trials in order to monitor the risk of B. cinerea resistance build up to the mentioned ingredients in vineyards in which those ingredients had been applied intensively, but also in vineyards in which they had never been used. Strains of B. cinerea that are inherently resistant to pyrimethanil, cyprodinil and fenhexamide were determined both in vineyards with the performed intensive control and in vineyards in which these ingredients had never been applied, but there is still no danger of the appearance of practical resistance.