IZKUŠNJE S ČRNO PEGAVOSTJO JAGOD IN NJENA RAZŠIRJENOST V JAGODNIH NASADIH  V SLOVENIJI


Alenka MUNDA
1, Metka ŽERJAV2, Martina JAKLIČ3

1,2 Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, SI-1001 Ljubljana, Slovenija  
 
3 Inšpektorat R Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

 

V letu 1998 smo v jagodnih nasadih v Sloveniji prvič ugotovili črno pegavost jagod, ki jo povzroča karantenska gliva Colletotrichum acutatum Simmonds. Gliva se razširja predvsem s sadilnim materialom in v posameznih letih, zlasti ob toplem in vlažnem vremenu, lahko povzroči precejšnje izgube pridelka. Razširjena je povsod po svetu in poleg glive Botrytis cinerea velja za gospodarsko najpomembnejšo zajedalko jagodnjaka. V letih 1999 in 2000 smo vpeljali metode za odkrivanje in identifikacijo glive ter ugotavljali njeno razširjenost. V prispevku opisujemo potek nadzora nad boleznijo, predstavljamo laboratorijske tehnike, ki jih uporabljamo za ugotavljanje povzročiteljice bolezni ter prikazujemo njeno sedanjo razširjenost v območjih pridelovanja jagod v Sloveniji.

 

 

ABSTRACT

EXPERIENCE WITH STRAWBERRY BLACK SPOT AND ITS DISTRIBUTION IN STRAWBERRY FIELDS IN SLOVENIA

 
In 1988, Strawberry black spot, caused by a quarantine fungus Colletotrichum acutatum Simmonds, was first confirmed in strawberry fields in Slovenia. The disease spreads mainly by infected transplants and causes heavy loss particularly during warm and wet weather. The disease is significant world wide and is, besides Grey mould, considered second economically most important disease of strawberry. In the years 1999 and 2000 we introduced laboratory techniques for detection and diagnosis of the causative organism and investigated its distribution. The paper describes the survey, presents laboratory techniques used for the diagnosis of the pathogen and reports of its present distribution in strawberry growing areas in Slovenia.