PROSTO ŽIVEČE ENTOMOFAGNE VRSTE V ZELENJAVI V SEVEROVZHODNI SLOVENIJI  


  Draga ZADRAVEC, Martina BAVEC

Kmetijska svetovalna služba Slovenije, Kmetijski zavod Maribor

 

Z vnosom uvoženih entomofagnih vrst v zaščitene prostore v Sloveniji se je povečalo tudi poznavanje prosto živečih entomofagnih vrst. V zaščitenih prostorih v Podravju, vključenih v sistem integrirane pridelane zelenjave, je poleg pikapolonic (Coccinela septempunctata in Coccinela bipunctata) zabeležena še zastopanost navadne tančičarice (Crysoperla carnea) - naravnega sovražnika listnih uši in tripsov; plenilske stenice (Orius majusculus) - naravnega sovražnika tripsov, listnih uši in navadne pršice; plenilske hržice (Aphidoletes aphidimyza) - naravnega sovražnika breskove listne uši in parazitske osice (Aphidius matricariae) - naravnega sovražnika listnih uši, med drugim tudi črne fižolove uši (Aphis fabae). Navedene  entomofagne vrste so zastopane v zaščitenih prostorih tudi na 30-50 km oddaljenih lokacijah od najbližjih vnosov. Vse omenjene vrste smo v letu 2000 zasledili tudi pri pridelavi zelenjave na prostem. Pojav sedempikčaste pikapolonice je v zaščitenih prostorih v Podravju pogostejši od dvopikčaste. Populacija le-teh je številčnejša pri močnejšem napadu sive breskove  uši (Myzus perzicae) in črne fižolove uši. Navadna tančičarica (Crysoperla carnea), ki jo v Slovenijo tako kot pikapolonic še nismo uvažali in vnašali v zaščitene prostore v Podravju, je bila v letu 2000 ugotovljena v nasadih paprike, jajčevca in solatnih kumar v večini zaščitenih prostorov, pogosto pa tudi pri pridelavi vrtnin na prostem. V letu 1999 pa smo jo zasledili na dveh lokacijah. Roparska stenica (Orius majusculus) je bila ugotovljena v letu 1999 na lokaciji Murska Sobota, kjer še sploh ni bilo nobenega vnosa te predatorske vrste. Ta vrsta je bila ugotovljena tudi na lokaciji Trgovišče, kjer v predhodnem letu ni bilo vnosa. V letu 2000 smo jo zasledili v vseh zaščitenih prostorih v Podravju in  Pomurju ter tudi pri pridelovanju paprike in kumar na prostem  na 9 lokacijah v Podravju in 3 v Pomurju – zlasti v nasadih paprike in kumar močneje napadenih s tobakovim resarjem (Thrips tabaci). Na lokaciji v Stojncih je bila  večja populacija plenilske stenice v nasadu paprike od 3. 7. do 16. 10. 2000, medtem ko je na sosednji parceli čebule močno napadene s tobakovim resarjem nismo zasledili. Opaženo je, da se ta plenilska vrsta nerada zadržuje na paradižniku, ki je močno napaden z navadno pršico. Prosto živeča plenilska hržica (Aphidoletes aphidimyza) je bila v letu 2000 ugotovljena v zaščitenem prostoru v Pekrah in na prostem v Miklavžu v nasadu jedilnih bučk in kumar pri zelo močnem pojavu listnih uši. Parazitska osica (Aphidius matricariae) je bila v letu 2000 ugotovljena pri pridelavi zelenjave na prostem na 11 lokacijah v Podravju in 2 v Pomurju. Julija smo jo zasledili tudi na klasih pšenice ter parazitirane listne uši s klasi prenesli v zaščitene prostore. Ta vrsta  parazitira tudi na ličinke in odrasle osebke pikapolonic.

   

ABSTRACT

NATURAL ENEMIES AGAINST VEGETABLE PESTS IN THE NORTHEAST OF SLOVENIA


By introducing imported natural enemies against pests in protected vegetable production in Slovenia, knowledge about domestic natural enemies rose up, too. In protected area in the northeast of Slovenia were noticed beside Coccinela septempunctata and Coccinela bipunctata also Crysoperla carnea, Orius majusculus, Aphidoletes aphidimyza and Aphidius matricariae. They were found in locations 30 to 50 km apart from inputs and in the year 2000 also on the open field vegetable production.